《囧架架》歌詞:byMc小東蘇 mp3歌詞


Ji gei na ba la ba bo qi niu ba bi li da

A ga lei na ga du ni ma

Guo du mu du gai bo sha

Nu ma lei na yi xia duo wei di xi bai nong jia jia

Gei gu gei you b ai yi xiu

A lai ji xi bo qi a xi na

Ai ma gei sheng xi shu a wei gu li ji ba

Yao gei wei bo zhua lai ni yi shu

Ji you wei bo yi ba jia bo bo

Ai gei shu a ni na bai nu bei lao bai gei ga

Ni du bai jia jia bo la ji wei gei lu bai gei

Wo wu li gei gou ga

Ga ga ga ga ga ga

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Wo wu li gei gou ga

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu

Ji gei na ba la ba bo qi niu ba bi li da

A ga lei na ga du ni ma

Guo du mu du gai bo sha

Nu ma lei na yi xia duo wei di xi bai nong jia jia

Gei gu gei you b ai yi xiu

A lai ji xi bo qi a xi na

Ai ma gei sheng xi shu a wei gu li ji ba

Yao gei wei bo zhua lai ni yi shu

Ji you wei bo yi ba jia bo bo

Ai gei shu a ni na bai nu bei lao bai gei ga

Ni du bai jia jia bo la ji wei gei lu bai gei

Wo wu li gei gou ga

Ga ga ga ga ga ga

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Zhu jia jia zhu zhu jia

You kai liao zhu you kai liao zha

You kai liao zhu jia jia zhu zhu jia

Wo wu li gei gou ga

Put your hands up

Put your hands up

Put your hands up

You got it

You got it

Put your hands up

Put your hands up

Put your hands up

You got it

You got it

Put your hands up

Put your hands up

Put your hands up

You got it

You got it

Put your hands up

Put your hands up

Put your hands up

You got it

You got it